Βόρεια Πελοπόννησος:

Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή,

ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία,

με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα

και υποδειγματική, αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.


 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ που εδρεύει στο Λεβίδι Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων  ειδικοτήτων  Γεωπόνου ΠΕ  και Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος για την υλοποίηση του Τοπικού της Προγράμματος «CLLD/LEADER».

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα  18.06.2018

Βίντεο οδηγιών ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου για δικαιούχους δημοσίων έργων

Παρουσίαση 1ης Προκήρυξης Δημοσίων έργων ΑΝΒΟΠΕ  Παρουσίαση