Είστε εδώ

 

Στην σελίδα αυτή προστίθενται οδηγίες, διευκρινίσεις, και απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλλονται στην ΟΤΔ.

1)  Απαντήσεις σε ΟΤΔ (ερωτήματα) 3710 / 21-5-2019 από ΕΥΕ ΠΑΑ

2) Απάντηση σε ερώτημα της ΑΝΒΟΠΕ 98536//1-10-2019

3)  Διευκρινίσεις περί της τήρησης του όρου "Χαρακτήρας Κινήτρου" σε επενδύσεις ενίσχυσης ΜΜΕ υπό τον Κανονισμό 651/2014, άρθρο 14 (ιδιωτικά έργα του προγράμματος CLLD/LEADER στις υπο-δράσεις: 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5)

Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 39045/548/5-4-2018   ,   έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 45329/826/23-04-2019  ,  έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 53799/889/21-5-2019  και    έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 54544/914/22-5-2019

4) Γενικές διευκρινήσεις από ΕΥΚΕ για άρθρο 14 και άρθρο 22 (έγγραφο με 10 συνημμένα)

5) Γα την τυποποίηση και συσκευασία γεωργικών προϊόντων

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.