Είστε εδώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  Σ.Μ.Ε

 

Σε συνέχεια της από 28/06/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έναν/μία πολιτικό μηχανικό (ΠΕ)

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού  προγράμματος  CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020,

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. με την υπ. αριθμ. 01/245/2021απόφασή του ανακοινώνει τον Πίνακα  Κατάταξης υποψηφίων

για τη θέση του ΠΕ Πολιτικού ο οποίος έχει ως εξής:

 

 

 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

92,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

Λεβίδι, 13/07/2021

Για την ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.