Έπειτα από την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα,

υπάρχουν αδιάθετοι πόροι Δημόσιας Δαπάνης 1.683.027,73 ευρώ.

Για το ανωτέρω  αδιάθετο ποσό η εταιρεία θα υποβάλλει αίτημα για την έκδοση 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.


 

 Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

έπειτα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Ενδικοφανών Προσφυγών,

 

ανακοινώνει τον  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 44/08.03.2019 1ης Πρόσκλησης  Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

με καταληκτική ημερομηνία την  7η Οκτωβρίου 2019.Βόρεια Πελοπόννησος:

Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία,

με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική,

αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.