Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  της υπ. αρ. πρωτ. 61/30.03.2021

 2ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα  

του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της «ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε»,

 

 

Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 19, του ΠΑΑ 2014-2020,  Υπομέτρο 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», έπειτα από την ολοκλήρωση του Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Πελοπόννησος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 61/30.03.2021 2ης Πρόσκλησης  Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα βάσει της υπ. αρ. 16/2022 απόφασή της.

 

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων είναι Προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υπο-δράση.

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην υπ. αρ. πρωτ. 61/30.03.2021 2η πρόσκληση της ΟΤΔ θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εγγράφως με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, η οποία θα συνοδεύεται  με τα αναλυτικά στοιχεία της αξιολόγησής τους και τον οδηγό υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής αναφέροντας το δικαίωμα τους για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής. Ειδικότερα με την επιστολή θα επισυνάπτονται :

1.         Η υπ. αρ. 12/2022 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER.

2.         Το έντυπο διοικητικού ελέγχου των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας.

3.         Το έντυπο διοικητικού ελέγχου των Κριτηρίων Επιλογής.

4.         Το έντυπο διοικητικού ελέγχου του Προϋπολογισμού.

5.         Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής CLLD/LEADER 

 

Ο/Η δικαιούχος κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) υποβάλει την προσφυγή του/της  επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την ανάλογη τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής της συστημένης επιστολής γνωστοποίησης της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

 

Η ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε, βάσει των προβλεπομένων στην παρ. 17.δ του αρ. 42 της υπ. αρ. πρ. 1337/04.05.2022  (ΦΕΚ 2310/Β/11.05.2022 Υπουργικής Απόφασης  θα αιτηθεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αύξηση της Διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης μέσω Υπερδέσμευσης, προκειμένου να ενταχθούν το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 

Ακολουθεί  ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων της υπ. αρ. πρ. 61/30.03.2021 2ης Πρόσκλησης για πράξεις Ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

 

Λεβίδι 17/06/2022

Για την ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.