Είστε εδώ

Ενημερωτική εκδήλωση της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ για την 1η Προκήρυξη για Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος

 


 

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020»  η  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)  καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι προκηρυσσόμενες  υπο-δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην 1η Πρόσκληση.

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.780.000,00€ (συγχρηματοδότηση  Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  03/04/2019 - ώρα  13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  7/10/2019 - ώρα 15:00 

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες Δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης που ακολουθούν.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος/οι είναι η Λιάκου Ευανθία, ο Καρλής Κων/νος και η Σωτηροπούλου Μαριάννα (τηλέφωνα 27960-22051 και 52,  Fax: 27960-22050, e-mail: info@anvope.gr).

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.anvope.gr/

ΑΡΧΕΙΑ τροποποιημένης 1ης  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  (στο κάτω μέρος της σελίδας για κατέβασμα το κάθε αρχείο)

 

0. Περιεχόμενα Φακέλου Πρόσκλησης

1. 1η Πρόσκληση για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα (νέο αρχείο)

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (νέο αρχείο)

3. Γενικές Οδηγίες για την Υποβολή

4.Παράρτημα I

5. Παράρτημα II

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (ΧΩΡΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΑΡΤΕΣ)

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

 

 

Το Τοπικό Πρόγραμμα της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ, όπως έχει αναμορφωθεί και εγκριθεί  υπάρχει σε ξεχωριστή σελίδα εδώ

Οι χάρτες της Περιοχής Παρέμβασης υπάρχουν σε ξεχωριστή σελίδα εδώ

Το Θεσμικό Πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης (Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, Κανονισμοί της Ε.Ε., Χάρτης Ενισχύσεων, Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΣΠΑ)  υπάρχει σε ξεχωριστή σελίδα εδώ

 

Η τροποποιηθείσα 1η Πρόσκληση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα βρίσκεται  εδώ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΤΔ , ερωτήσεις απαντήσεις [ενημερώνεται διαρκώς]

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.