Είστε εδώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της

 2ης Προκύρηξης Έργων Δημοσίου Ενδιαφέροντος  

του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

 Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020,

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

 

 

Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

έπειτα από την ολοκλήρωση του Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  Περιφέρειας Πελοποννήσου,

 

ανακοινώνει τον

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόκύρηξης Έργων Δημοσίου Ενδιαφέροντος.

 

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών.

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην  2η προκύρηξη της ΟΤΔ θα ενημερωθούν ατομικά για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης

 

 

η οποία θα συνοδεύεται  με τα αναλυτικά στοιχεία της αξιολόγησής τους και τον οδηγό υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής

αναφέροντας το δικαίωμα τους για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.