Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της υπ. αρ. πρωτ. 61/30.03.20212ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της «ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε».

Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 19, του ΠΑΑ 2014-2020,  Υπομέτρο 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», έπειτα από την ολοκλήρωση της εξέτασης των υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών κατά του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων της υπ. αρ. 16/2022 απόφασης της ΕΔΠ, ανακοινώνει τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 61/30.03.2021 2ης Πρόσκλησης για  Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα βάσει της υπ. αρ. 21/2022 απόφασή της.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα, θα εκδοθεί από την ΟΤΔ η σχετική Απόφαση Ένταξης για τις 14 Αιτήσεις στήριξης που κρίθηκαν Παραδεκτές.

 Για τις 31 επιλαχούσες αιτήσεις που κρίθηκαν Παραδεκτές/Μη Επαρκής Δημόσια Δαπάνη, η ΟΤΔ, βάσει των προβλεπομένων στην παρ. 17.δ του αρ. 42 της υπ. αρ. πρ. 1337/04.05.2022  (ΦΕΚ 2310/Β/11.05.2022) Υπουργικής Απόφασης, αιτείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αύξηση της Διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης μέσω Υπερδέσμευσης ποσού 4.652.015,04 ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν στο σύνολό τους.

Ακολουθεί  ο Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων της υπ. αρ. πρ. 61/30.03.2021 2ης Πρόσκλησης για πράξεις Ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

 

Λεβίδι, 01/08/2022

Για την ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.