ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

Λήξη υποβολής προτάσεων.

Έληξε στις 7-10-2019 η προθεσμία της υποβολής προτάσεων στο μέτρο 19.2 του ΠΑΑ

Υποβλήθηκαν 83 προτάσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 11.947.475,08 € 

.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ LEADER/ CLLD ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων :  03/04/2019 - ώρα  13:00 

Νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  07/10/2019 - ώρα 15:00

[παράταση χωρίς άλλες αλλαγές μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων]

 
Βόρεια Πελοπόννησος:

Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία,

με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική,

αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.