Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 19.2

«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

 του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020».

Στο πλαίσιο της παρούσας 2ης πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα 

που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας,

για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι προκηρυσσόμενες  υπο-δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου,

όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην 2η Πρόσκληση.

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.735.183,24 € (συγχρηματοδότηση  Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  14/04/2021 - ώρα  13:00.

Νέα Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  06/07/2021 - ώρα 15:00.

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες Δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης που ακολουθούν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επί της πρόσκλησης επικοινωνήστε με την ΟΤΔ στα τηλέφωνα 2796022051-52.

Για την ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ( Έντυπα -Υποδείγματα - αρχεία προς συμπλήρωση)

 1. I_1 Αίτηση Στήριξης
 2. Ι_2 Συμπληρωματικά Στοιχεία Αίτησης Στήριξης
 3. Ι_3 Πίνακες αιτούμενων προϋπολογισμών (σε μορφή Excel)
 4. Ι_4 Μελέτη Βιωσιμότητας (σε μορφή Excel)
 5. Ι_5 Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ
 6. Ι_6 Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis
 7. Ι_7 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Νο 1 (Γενική)
 8. Ι_8 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Νο 2 (Ιδιωτική συμμετοχή)
 9. Ι_9 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Νο 3 (Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις)
 10. Ι_10 Πίνακας Μοριοδότησης ΕΕΔΔ-Κλειδιά
 11. Ι_11 Πίνακας Μοριοδότησης Ξενοδοχείων-Αστέρια

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Έντυπα -Ενημερωτικά αρχεία)

  1. ΙΙ_1 Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής
  2. ΙΙ_2 Οδηγός ΕΣΠΑ εξασφάλισης Προσβασιμότητας ΑμεΑ
  3. II_3 Οδηγός Υποβολής Αίτησης LEADER/CLLD στο ΠΣΚΕ
  4. ΙΙ_4 Πίνακας Τιμών Κατασκευαστικών Εργασιών
  5. ΙΙ_5 Πίνακας Δικαιολογητικών
  6. ΙΙ_6 Ορισμός ΜΜΕ
  7. ΙΙ_7 Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης
  8. ΙΙ_8 Επιλέξιμοι ΚΑΔ  για χρηματοδότηση ανά Υποδράση.
  9. ΙΙ_9 Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε
  10. II_10 Δασμολόγιο
  11. II_11 Επιλέξιμες μορφές καταλυμάτων (ΚΥΑ 2986.2016 (ΦΕΚ_B_3885))
  12. II_12 Παράδειγμα  συμπλήρωσης Αίτησης Στήριξης Ι_1

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Έντυπα- υποδείγματα - ΤΠ- θεσμικό πλαίσιο)

  1. ΙΙΙ_1 Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας
  2. ΙΙΙ_2 Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων
  3. ΙΙΙ_3 Υπόδειγμα Τελικού Πίνακα Κατάταξης
  4. ΙΙΙ_4 Υπόδειγμα υποβολής προσφυγής
  5. ΙΙΙ_5 Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης
  6. ΙΙΙ_6 Υπόδειγμα Πινακίδας Έργου
  7. ΙΙΙ_7  Λογότυπα
  8. Τοπικό Πρόγραμμα [φάκελος Α]   [φάκελος Β]
  9. ΙΙΙ_9 Θεσμικό Πλαίσιο Προγράμματος

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

  1. ΙV_1 Ποσοστά ενίσχυσης ανά υποδράση /Κανονισμοί / Ειδικοί Όροι Τοπικού Προγράμματος
  2. ΙV_2 Νομική βάση υποδράσεων (επιλεξιμότητα, καθεστώς ενίσχυσης, επιλέξιμο μέγεθος επιχείρησης)

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

                               

  Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

   

   

  .