Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  3

1.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  3

1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  9

1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ) 13

2.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ  13

2.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  20

2.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  24

2.4 ΑΠΕΙΛΕΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ 26

2.5 ΠΙΝΑΚΑΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ  28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  29

3.1  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   29

3.2 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  30

3.3 ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  32

3.4 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  41

4.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  41

4.2  ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ   43

4.2.1 Τεχνικά  Δελτία του υπο-μέτρου 19.2  43

1. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.2.1  43

2. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.2.3  48

3. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.2.4  53

4. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.2.5  58

5. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.2.6  63

6. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.3.1  67

7. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.3.2  72

8. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.3.3  77

9. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.3.4  83

10. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.3.5  88

11. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.3.6  93

11. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.4.1  98

12. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.4.2  101

13. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.4.3  104

14. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.4.4  108

15. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.4.5  111

16. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.4.6  115

16. ΤΔ υπο-δράσης 19.2.5.1  117

4.2.2 Τεχνικά  Δελτία του υπο-μέτρου 19.3  (Διατοπικές Συνεργασίες) 119

1. ΤΔ υπο-δράσης 19.3.1.1  119

2. ΤΔ υπο-δράσης 19.3.1.2  121

3. ΤΔ υπο-δράσης 19.3.1.3  123

4. ΤΔ υπο-δράσης 19.3.1.4  125

5. ΤΔ υπο-δράσης 19.3.1.5  127

6. ΤΔ υπο-δράσης 19.3.1.6  129

4.2.3 Τεχνικά  Δελτία του υπο-μέτρου 19.4  131

1. ΤΔ Δράσης 19.4.1  131

2. ΤΔ Δράσης 19.4.2  133

3. ΤΔ Δράσης 19.4.3  134

4. ΤΔ Δράσης 19.4.4  135

5. ΤΔ Δράσης 19.4.5  137

6. ΤΔ υπο-δράσης 19.4.6  140

4.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΓΤΑΑ) 141

4.3.1 Συσχέτιση προτεινόμενων δράσεων/υποδράσεων  με τους στόχους του τοπικού προγράμματος  141

4.3.2  Συσχέτιση προτεινόμενων υποδράσεων  Μ. 19.2 με τις θεματικές κατευθύνσεις του τοπικού προγράμματος  142

4.3.3  Συσχέτιση προτεινόμενων υποδράσεων  Μ. 19.3 με τις θεματικές κατευθύνσεις του τοπικού προγράμματος  145

4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ   146

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ   151

5.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  151

5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ   152

5.3  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 153

5.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ   154

5.5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΤΑΑ) 157

5.6 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ   158

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.