Είστε εδώ

Στην παρούσα σελίδα εμφανίζονται τα αρχεία με το θεσμικό πλαίσιο της πρόσκλησης, δηλαδή οι Υπουργικές Αποφάσεις, οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι Κανονισμοί της ΕΕ, Νόμοι , ΦΕΚ , το Δασμολόγιο της ΕΕ και το Παράρτημα I της Συνθήκης ΕΕ (για τα γεωργικά Προϊόντα).

Όλα αυτά κατά περίπτωση αποτελούν την βάση για την πρόσκληση μας, ή για τυχόν περιορισμούς που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της πρόσκλησης σε πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

έχει γίνει μια ομαδοποίηση ως εξής

α. ΚΥΑ ( Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) , ΥΑ (Υπουργικές Αποφάσεις) του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίσησς Δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)" του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Περιόδου 2014-2020"

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα (ΥΑ 13214/2017)

1η τροποποίηση της ΥΑ 13214/30-11-2017 (Β΄ 4268)

2η τροποποίηση της ΥΑ 13214/30-11-2017(Β΄ 4268)

3η τροποποίηση της ΥΑ 13214/30-11-2017 (Β' 4268)

Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ (ΚΥΑ 19.2 ΦΕΚ 3313/Β/2017)

«Παράταση προθεσμιών των υπ΄ αρ. 13214/30-11-2017 (B΄ 4268) και 13215/30-11-2017 (B΄ 4285) υπουργικών αποφάσεων».

«Παράταση Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 - Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων»

 

β. Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιφερειακές ενισχύσεις

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της Ε.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της Ε.Ε.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (de minimis)

Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020

Κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα

Tροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε. σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό

Νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων / νέα ποσοστά ενίσχυσης 2014- 2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1084/2017 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝ (Ε.Ε.) 651/2014]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/972 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

γ. ΚΥΑ, ΥΑ που αφορά  νομοθεσία για τουριστικές εγκαταστάσεις,

Καθορισμός των προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων 1746/21.01.2015

Τροποποίηση της αριθμ. 1746/21.01.2015

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη κλειδια

Προσδιορισμός λειτουργικών μορφών και κατηγοριών τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων προγραμματα ΥΠΑΑΤ

1η τροποποίηση της ΚΥΑ 2986/25.11.2016 (Β’3885) περί προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων

 

δ. δασμολόγιο ΕΕ, Παράρτημα I

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΚΛΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2017_1925

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΚΛΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2019

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΚΛΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2021

Παράρτημα I της συνθήκης Προβλεπόμενος στο άρθρο 32 ,γεωργικά προϊόντα

ε. λοιπή σχετική νομοθεσία

Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών

Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.