Είστε εδώ

Στην παράγραφο 18 του άρθρου 9 «Διοικητικός έλεγχος Αιτήσεων Στήριξης» της ΥΑ 13214/30.11.2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και περιλαμβάνεται στο «Άρθρο 10 Υπερδέσμευση ΤΠ» της υπ. αρ. πρωτ. 61/30.03.2021 2ης πρόσκλησης αναφέρεται:

 

«Η ΕΔΠ δύναται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, με απόφαση της να εγκρίνει αιτήσεις στήριξης, μιας ή περισσότερων Υποδράσεων,

κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (και μεγαλύτερη της ελάχιστης τεθείσας από την ΟΤΔ βαθμολογίας), πέραν του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης Υποδράσης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις:

α. Είτε κατόπιν απόφασής της, για υπερδέσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης, μέχρι το 110% του προϋπολογισμού της εκάστοτε πρόσκλησης.

β. Είτε κατόπιν απόφασής της από ανακατανομή πόρων εντός θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης.

γ. Είτε από ανακατανομή πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης.

δ. Είτε από υπερδέσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης, πέραν του 110% του προϋπολογισμού της εκάστοτε πρόσκλησης.

Στην περίπτωση (δ) θα πρέπει η ΟΤΔ να αιτηθεί υπερδέσμευση πόρων από την ΕΥΕ ΠΑΑ. Η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 αποφασίζει σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 για την έγκριση ή όχι του σχετικού αιτήματος.

Η ΕΔΠ, για λόγους επιτάχυνσης της πορείας του Προγράμματος, μπορεί με τεκμηριωμένη απόφαση της, μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αξιολόγησης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας

και πριν τη διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών, να εγκρίνει αιτήσεις στήριξης, μέχρι του 90% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης, δηλαδή το ποσό της προκήρυξης συν το ποσό της υπερδέσμευσης

μετά από σχετική απόφαση της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και τυχόν άλλα διατιθέμενα ποσά, σύμφωνα με τις ως άνω περιγραφόμενες διαδικασίες (α-δ).

Η απόφαση αυτή της ΕΔΠ, αποστέλλεται στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, με κοινοποίηση στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.

Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας εκδίδει απόφαση Ένταξης Πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αρ. 13214/30.11.2017 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.