Είστε εδώ

Στην σελίδα αυτή προστίθενται οδηγίες, διευκρινίσεις, και απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλλονται στην ΟΤΔ.

τελευταία ενημέρωση 18/7/2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/9/2019 και ώρα 15:00

 

1)  Διευκρινίσεις από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020   Πέρι ύπαρξης βαρών σε ιδιωτικά έργα CLLD/LEADER 

2)  Σχετικά με το αρχείο   "ΙΙ_9 Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ"

3)  Απαντήσεις σε ΟΤΔ (ερωτήματα) 3710 / 21-5-2019 από ΕΥΕ ΠΑΑ

4)  Διευκρινίσεις περί της τήρησης του όρου "Χαρακτήρας Κινήτρου" σε επενδύσεις ενίσχυσης ΜΜΕ υπό τον Κανονισμό 651/2014, άρθρο 14 (ιδιωτικά έργα του προγράμματος CLLD/LEADER στις υπο-δράσεις: 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5)

Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 39045/548/5-4-2018   ,   έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 45329/826/23-04-2019  ,  έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 53799/889/21-5-2019  και    έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 54544/914/22-5-2019

5) Γενικές διευκρινήσεις απο ΕΥΚΕ για άρθρο 14 και άρθρο 22 (έγγραφο με 10 συννημένα)

6) Έγγραφο της ΟΤΔ για ερωτήματα- απαντήσεις επενδυτών (17-7-2019)